GIWK

Informacje

Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna jest właścicielem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gdańsku. Zadaniami GIWK są m.in.
- realizacja inwestycji na rzecz poprawy jakości wody, zwiększenia dostępności kanalizacji sanitarnej oraz ochrony środowiska,
- planowanie i rozwój systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w Gdańsku,
- produkcja energii z biogazu na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód
- wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej-kanalizacyjnej,
- uzgadnianie dokumentacji technicznej
- zawieranie umów z inwestorami (np. deweloperami) na wybudowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
- uporządkowanie stanu własnościowego i technicznego sieci
- dbałość o strefy ochronne ujęć i zasoby wody pitnej
- stała modernizacja gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego
- edukacja ekologiczna mieszkańców Gdańska.