REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ – PKH2014

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ MECZU HOKEJA NA LODZIE

ORGANIZOWANEJ PRZEZ POMORSKI KLUB HOKEJOWY 2014 S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r.,wraz z późniejszymi zmianami, o bezpieczeństwie imprez masowych.
 2. Przebieg imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, utrwalany jest za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań przekazywane są prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej imprezy masowej lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji.
 3. Wydarzenie sportowe będące imprezą masową organizowane bądź współorganizowane przez Pomorski Klub Hokejowy 2014 S.A., zwane jest w dalszej części Regulaminu – Imprezą. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. ujedn. Dz. U. z 2007 r. poz. 1160).
 4. Organizatorem imprezy masowej w Hali Olivia mieszczącej się przy ulicy Grunwaldzkiej 470 w Gdańsku, jest Pomorski Klub Hokejowy 2014 S.A..
 5. Właścicielem Hali Olivia jest Miasto Gdańsk.
 6. Organizator Imprezy jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom na imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy, zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. ( Dz. U. z 2013 roku poz. 611 z dnia 27.05.2013 r.)
 7. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
 8. Wszystkie firmy i organizacje będące współorganizatorami Imprezy oraz ich pracownicy i inne osoby z obsługi Imprezy, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i ich upublicznianie w związku z Imprezą.
 9. Celem Imprezy jest przeprowadzenie meczów hokeja na lodzie drużyn grających w Polskiej Hokej Ligi oraz krzewienie kultury fizycznej i sportu dla ludności.
 10. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla wszystkich osób chcących uczestniczyć w widowisku sportowym po wcześniejszym zakupieniu biletu wstępu, karnetu, zaproszenia, a przebywanie na terenie Imprezy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w jej uczestnictwie ze wszystkimi następstwami. Niniejszy Regulamin kierowany jest, do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Hali Olivia.


II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

 1. Korzystanie z Hali Olivia jest dozwolone dla wszystkich pod warunkiem posiadania biletu wstępu, karnetu, innego dokumentu uprawniającego do wejścia lub identyfikatora wydanego przez Organizatora, przestrzegania Regulaminu, regulaminu terenu oraz zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym.
 2. Osoby obecne na terenie Imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób przebywających na imprezie.
 3. W przypadku, gdy Uczestnikiem imprezy jest osoba małoletnia w wieku do 13 lat, może ona uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 4. Wstęp na Imprezę jest bezpłatny dla dzieci mierzących do 120 cm wzrostu.
 5. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie:
  a) wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy;
  b) odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy,
  c) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  d) posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz napoje alkoholowe,
  e) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  f) używającej elementów odzieży utrudniających jej identyfikację.
 6. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  a) posiadającym przedmioty uznane za niebezpieczne,
  b) naruszającym zakazy zawarte w niniejszym Regulaminie.
 7. Podczas trwania Imprezy osobom obecnym na imprezie zabrania się:
  a) wnoszenia i posiadania alkoholu, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
  b) dotykania urządzeń i elementów technicznych takich jak kable, przewody, elementy oświetlenia i akustyki oraz elementów zabezpieczenia technicznego;
  c) zastawiania wyznaczonych dróg ewakuacji, dróg dojazdowych dla jednostek pogotowia, policji oraz straży pożarnej;
  d) rzucania jakichkolwiek przedmiotów w kierunku widowni oraz lodowiska;
  e) wchodzenia i przebywania na tafli lodowiska, za wyjątkiem indywidualnych uzgodnień z kierownikiem do spraw bezpieczeństwa lub organizatorem imprezy;
  f) wchodzenia na teren hali nie będący przeznaczony do ogólnego użytku (szatnie zawodników, małe lodowisko, część administracyjno-biurowa);
  g) używania otwartego ognia bądź podpalenia jakichkolwiek materiałów łatwopalnych i pirotechnicznych;
  h) wnoszenia napojów w butelkach plastikowych, szklanych oraz wykonanych z innego twardego materiału zakupionych poza terenem Imprezy;
  i) wnoszenia żywności nabytej poza terenem Imprezy;
  j) wnoszenia kasków, parasoli o ostrym zakończeniu;
  k) wnoszenia materiałów reklamowych z wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
  l) wnoszenia i posiadania kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, z wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku, a także urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie ograniczać pola widzenia nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu. Ograniczenia te nie dotyczą osób posiadających akredytację prasową i innych dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
  m) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Imprezy.
 9. Służby porządkowe organizatora są uprawnione do:
  a) sprawdzenia biletów, karnetów oraz innych dokumentów uprawniających do wejścia na teren imprezy masowej oraz do ewentualnego legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą przedmioty o których mowa pkt. II, 7 a)
  c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku nie wykonania tych poleceń- wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
  d) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego a także chronionego mienia.
 10. Osoby wchodzące na teren imprezy zobowiązane są bez wezwania pracownika ochrony do okazania biletu wstępu, karnetu, innego dokumentu uprawniającego do wejścia lub identyfikatora wydanego przez Organizatora.
 11. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem środków odurzających, alkoholu, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt. II, 7 Regulaminu, odmawiające poddaniu się weryfikacji określonej w pkt. II 9 regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.
 12. Podczas imprezy masowej będzie prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 3,5 % alkoholu wynikająca z art.8a pkt.3 z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. z 2013 roku poz. 611 z dnia 27.05.2013 r.).
 13. Opuszczenie Imprezy w trakcie jej trwania oznacza brak możliwości powrotu na teren Imprezy, chyba że osoba ta posiada identyfikator lub opaskę VIP umieszczoną na nadgarstku.
 14. Dozwolone jest palenie papierosów tytoniowych i elektronicznych, ale tylko w specjalnie wyznaczonych przez Organizatora strefach.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

 1. Uczestnik Imprezy ma prawo do:
  a) przebywania na terenie Imprezy od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy,
  b) informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora,
  c) korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
  d) korzystania z pomocy medycznej na terenie Imprezy,
  e) zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie trwania Imprezy.
 2. Uczestnik Imprezy ma obowiązek:
  a) stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  b) nie zakłócać porządku publicznego,
  c) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,
  d) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie Imprezy,
  e) stosować się do zarządzeń i poleceń służb Organizatora, spikera a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej lub innych uprawnionych organów – do wykonywania ich poleceń.
 3. Osoby obecne na Imprezie zobowiązane są do zajęcia odpowiednio wyznaczonych miejsc na trybunach, które są zgodne z zakupionym biletem, karnetem bądź innym dokumentem upoważniającym do wejścia, wydanym przez Organizatora. W strefie VIP mogą przebywać jedynie osoby posiadające opaski na nadgarstniku wydane przez Organizatora.
 4. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników zabezpieczenia mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy masowej powinni bezwzględnie podporządkowywać się zaleceniom służb porządkowych oraz wykonywać polecenia spikera.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej mają zastosowanie przepisy z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. ( Dz. U. z 2013 roku poz. 611 z dnia 27.05.2013 r.)
 6. Zabrania się niszczenia urządzeń i wyposażenia znajdującego się na terenie imprezy.
 7. Każdy kto przebywa na Imprezie powinien zachowywać się w sposób nie powodujący zagrożenia dla innych uczestników imprezy.
 8. Każdy kto przebywa na imprezie masowej jest zobowiązany do poszanowania mienia publicznego, zieleni, nie zaśmiecania terenu imprezy.
 9. W razie powstania zagrożenia bezpieczeństwa na imprezie należy niezwłocznie powiadomić osoby funkcyjne będące na terenie imprezy oraz stosować się do nakazów i poleceń wydawanych przez służby ratownicze i porządkowe.
 10. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna.
 11. Regulamin będzie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez jego wywieszenie przy wejściach na teren imprezy.
 12. W przypadku niepodporządkowania się wezwaniom do opuszczenia imprezy masowej członek służby porządkowej jest uprawniony do użycia środków przymusu bezpośredniego celem wyprowadzenia takiej osoby poza teren imprezy masowej.

  IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA WIZERUNKU PODCZAS IMPREZY

 1. Organizator utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy Imprez, a także innych Imprez Organizatora oraz sponsorów.
 2. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Udział w Imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wyżej wymienione działania. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniany przez innych uczestników Imprezy, za których Organizator nie może ponosić odpowiedzialności. W przypadku niewyrażenia zgody nie należy przebywać na terenie objętym Imprezą.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku, a także na dalsze ich udostępnianie np. do prasy lub mediom społecznościowym, sponsorom czy innym współorganizatorom Imprezy jest całkowicie dobrowolne.
 4. Każdy uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując swoje żądanie do siedziby Pomorskiego Klubu Hokejowego 2014 S.A., Al. Jana Pawła 20 pok.304, 80-462 Gdańsk, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane szczególnie wizerunkowe zostały przekazane np. prasie, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje.
 5. Organizator Imprezy nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez innych uczestników Imprezy bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania się od utrwalania wizerunku konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.

 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z Regulaminem Imprezy zgodnie z przepisami Ustawy usuwane są z terenu Imprezy, bądź przekazane Policji.
 2. Osobom, którym odmówiono wstępu lub przebywania lub osobom usuniętym z terenu Imprezy z powodu naruszenia Regulaminu Imprezy lub Ustawy nie przysługuje prawo do odszkodowania.
 3. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 4. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
 5. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji, sprawozdawczości oraz marketingu, promocji lub reklamy tej lub innych imprez, organizatora oraz sponsorów. Przez wejście na teren imprezy osoba wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, marketingowych oraz promocyjnych, w tym między innymi na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii, w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem innych technologii medialnych. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę Uczestnika na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, fotografii, zapisu wideo i audio z imprezy masowej w przekazach medialnych na całym świecie.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  a) na stronie internetowej organizatora, tj. https://pkh2014.pl/
  b) w punktach informacyjnych oraz przy wejściach na terenie Imprezy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 8. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.10.2018r.